SnabbsökningX

Avancerad sökning

Verksamhet - Varför är studierådet jätteviktigt?

Studierådet på datatekniksektionen(vanligen förkortat SRD) ägnar sig i första hand åt utbildningsbevakning, men sysslar även med andra frågor exempelvis studiesocial situation och arbetsmiljö.

Kort sagt så går SRD:s verksamhet ut på att göra vår utbildning konkurrenskraftig och relevant - men även behaglig och pedagogisk! Här nedan ser du en kortfattad beskrivning av vad vi sysslar med. Är vår verksamhet intressant? Dyk upp på SRD-mötena eller skicka ett mail till SRD-ordföranden. Ta även en titt på vår FAQ, om du har funderingar.

Kursombud

SRDs främsta verktyg för studiebevakning är kursombuden. Dessa samlar under kursens gång kommentarer från medstudenterna som sedan framförs på utvärderingsmötet efter kursens slut (programledare eller kursansvarig kallar till detta möte). Kursombudens kommentar skickas sedan in till SRD som sammanställer dessa och lägger in dem i CEQ utvärderingarna.

Kursombud på en kurs belönas med baguettebiljett som gäller i Edekvata, alternativt motsvarande belöning i D-sektionens café. Som kursombud får du två biljetter, en när du tillträder som kursombud och en när du utvärderat kursen efteråt. Mer information får du när du blir kursombud.

Kursutvärdering

Efter kursens slut genomförs en kursutvärdering där datan samlas in genom CEQ-systemet ifrån alla som kursanmält sig till kursen. Detta material sammanställs och diskuteras med kursansvarig innan det anslås på CEQs hemsida.

Studentrepresentanter

Vidare sköter studierådet utbildningsbevakning genom att ha representanter i Utbildningsnämnd 1, programledningar samt i ett flertal institutionsstyrelser.

SRD har även kontakt med andra sektioners studieråd samt kårens centrala kollegier och utskott för att kunna lösa programöverskridande problem och byta erfarenheter, vilket ger medlemmarna möjlighet att nätverka över sektionsgränserna.

Förutom att närvara på studierådsmöten och påverka den egna utbildningen, så ges även medlemmarna i SRD möjlighet att i olika projekt förbättra utbildningen, lokalsituationen och de tjänster som är gemensamma för hela LTH och ibland även Universitetet centralt.

Studievägledningen

Om du har specifika frågor rörande studiemedel, studietakt eller programinriktningar som SRD ej kan hjälpa dig med så kan du vända dig till studievägledningen. Studievägledningens kontaktpersoner för datatekniksektionen finner du nedan:

 • Roger Berlin
  Studievägledare Datateknik och InfoCom, 046-222 00 88, 072-723 00 88
 • Nora Ekdahl
  Programplanerare InfoCom, Datateknik, Kinainriktn, 046-222 47 83

Studierådsmöten

Studierådets funktionärer och postinnehavare samlas i regel varannan onsdag, onsdagar i udda läsveckor, för att diskutera och informera om studiesituationen. Studierådsmötena är en extremt bra källa till information rörande framtida och nuvarande kurser. Med andra ord, är du ny på sektionen så har du inget att förlora, men mycket att vinna, genom att komma på mötena. Det bjuds oftast på saft och kakor till alla mötesdeltagare. Man behöver självklart inte vara funktionär för att medverka på mötena. Samtliga sektionsmedlemmar är välkomna på samtliga möten!

Studierådsmötena är inte de enda gångerna studierådets medlemmar träffas! Varje termin innehåller minst ett storting. Stortingen är större möten där projekt och verksamhet diskuteras. Som studierådsfunktionär eller engagerad i några av de andra mästerierna så kan du bidra med idér och få SRD:s stöd att utföra projekt!

CEQ-uppföljning

CEQ, Course Experience Questionnaire, syfte är att kvalitetssäkra utbildningen. Efter varje avslutad kurs skickas det ut enkäter till alla kursregistrerade. Efter att all data från enkäterna har sammanställts så hålls ett utvärderingsmöte med kursansvarige, programledningen och studentrepresentanter (oftast ett av dina kursombud.!) På mötet ger man konstruktiv kritik och för fram konkreta förslag på för att kursen ska förbättras till nästa kursomgång. Till mötet använder man även gamla utvärderingar för att se om det skett några förändringar från föregående år.

Det är väldigt viktigt att man fyller i dessa CEQ-enkäter. Vid hög svarsfrekvensen har Studierådet betydligt bättre underlag att arbeta med, vilket ökar möjligheterna till förändring. Observera även att ALLA fritext-svar gås igenom, alltså erbjuder enkäterna dig ett ypperligt tillfälle för dig att påverka.

Som studierådsfunktionär så propagerar man starkt, för sina medstudenter, vikten av att fylla i CEQ-enkäterna. Som studierådsfunktionär så agerar man "alternativt kursombud" vilket innebär att funktionären är vaksam på sina kursers utförande. Kort sagt så är det studierådsfunktionären som står för en stor del av Studierådets studiebevakning . Om du verkligen vill gå in i djupet, om du verkligen vill veta vad studenter tycker om en viss kurs samtidigt som du vill förenkla utförandet av CEQ-möten så ska du vara en av Studierådets kurskommisarier.

Samarbete med kåren

SRX är ett mötesforum där alla studierådsordförande på LTH närvarar. Här diskuteras studierelaterade frågor som är programöverskridande. Det utbyts även förslag och idéer för hur studieråden kan utvecklas. SRX anordnas och hålls av Teknologåren vid Lunds Tekniska Högskola.

TLTH är studierådets viktigaste informationskälla och bollplank - vi är i ständig kontakt med varandra. Detta innebär att du kan använda SRD och våra funktionärer för att lättare föra fram ärenden till kåren.

Till skillnad från SRD, som bevakar studier och studiesociala förhållanden på D-sektionen, så jobbar kåren med samma agenda fast för alla sektioner. Med andra ord så är kåren alla teknologers slutstation rörande utbildningsfrågor.

Klicka här för att se vilka heltidare/kontaktpersoner du finner på kåren.

Pluggfik, programmeringsstuga etc.

SRD anordnar under de första veckorna av nollningen pluggfik dit alla studenter - i alla årskurser - är inbjudna och hjärtligt välkomna. Pluggfiken är till för alla studenter i alla årskurser, men maten är gratis endast för nollan! Pluggkvällarna är ett ypperligt tillfälle att komma ikapp med studierna samt träffa sektionsmedlemmar under mer pedagogiska/seriösa förhållanden.

Varje år är det några studenter som har svårigheter med vissa specifika saker - då anordnar vi pluggfik med teman. Dessa kallas "X-stugor" där X står för "Programmerings" om vi fokuserar på programmering eller "Matte" där vi fokuserar på matten. X kan stå för precis vad du vill!

Under X-stugorna så hjälper äldre studenter till med X-svårigheter! Vad har du svårt med? Vad vill du hjälpa till med?

Om man som studierådsfunktionär känner att man vill testa på hur det är att jobba i sexet så är pluggfiken en bra övning. Tycker man även att pluggfiken hålls för sällan så kan man som studierådsfunktionär själv anordna pluggfik. Kanske med ett tema? På studierådsmötena och stortingen så kan man utveckla sina idéer för pluggfiken

Extern representation

Då skolan är en myndighet som är till för just din skull, måste det sitta med studentrepresentanter i alla beslutande och beredande organ vars uppgifter rör studenternas studiesituation och utbildning. Detta innebär att det finns studentrepresentanter i alla organ; från institutionsstyrelserna till Lunds universitets styrelse, till och med ändå upp till regeringsnivå.

SRD nominerar personer till de organ som rör D-sektionen, speciellt finns det tre organ som är väldigt intimt knutna till D-sektionens verksamhet:

  Programledningen för D (PLD): Dessa arbetar med det operativa arbetet kring D-programmet. Detta innebär allt från att lägga upp studieplanen till införande av nya specialiseringar.
  Programledningen för C (PLC): Fyller samma funktion som PLD fast för C-programmet.
  Utbildningsnämnd A (UNA): Här tas det beslut av mer strategisk karaktär som rör de sju programmen vilka faller under UNA. UNA har, bland annat, ansvar för att de olika programmen uppnår sina mål rörande utbildningskvalitén.
Är du intresserad av att jobba med programledningen eller att ta del av stora och viktiga beslut om din utbildning? Kandidera till ordinarie eller suppleant för programledningarna, eller som studentrepresentant för UNA!

Studentföreläsningar

Studenterna på D-sektionen har ett gott rykte om sig: Vi har koll på mycket mer än det som lärs ut på ordinarie föreläsningar! Väldigt många av D:arna är fenor på webprogrammering (PHP, MySQL, JavaScript, C#), grafisk formgivning (Flash, InDesign, LaTeX, Photoshop) och andra ämnen som inte bara är intressanta för gemene D-student, utan även givande och relevant som komplement till din (officiella) utbildning.

Är du en av dessa fenor? Vill du hålla I föreläsningar om något intressant ämne? Studierådet hjälper dig genom att boka lokaler och marknadsföra dina föreläsningar. Att hålla i föreläsningar är extremt givande och en merit!

Diskussionskvällar

Anser du att jämlikhet och likabehandling är flummiga koncept? Tycker du att dina medstudenter är felinformerade om ett visst ämne? Brinner du för en politisk fråga, men känner att du inte kan nå ut till folk? Studierådet anordnar diskussionskvällar om allt och inget från filosofi till skandaler som nämnts i tidningarna. Vi hjälper dig att anordna och marknadsföra diskussionskvällar.

Samarbete med andra utskott/mästeri

Bli inte förvånad om vi dyker upp på en föreläsningspaus eller under lunchen i iDét och berättar om vår verksamhet! Ibland bjuder vi på kaffe när du minst anar det! Medlemmarna i studierådet har kul med varandra, även om vi behandlar ämnen som anses "tunga". Man behöver inte vara en protokollryttare, supernörd eller plugghäst för att få vara med i studierådet.

Studierådet samarbetar med näringslivsutskottet och alumnigruppen för att ta reda på om det vi studerar verkligen är relevant, där ute på arbetsmarknaden. Dessutom samarbetar studierådet med D-chip och Programmästeriet när det rör sig om roligheter - allt för att försköna sektionens verksamhet! Utöver ovannämnda utskott jobbar även SRD med Propagandamästeriet och Cafémästeriet med marknadsföring och matlagning!

Känner du att du att du vill vara sektionsaktiv, men vet inte riktigt vad man ska satsa på? Då är studierådet din bästa inköpsport till det optimala studentlivet! Förgyll din och dina kamraters studietid, med SRD!

Studierådet

Studierådets startsida
Länk till studierådets startsida

Aktiva i studierådet
Vilka som är aktiva i studierådet, vilka ansvarsområden de har samt kontaktinformation.

Kursombud
Kursombud är både bra att vara och att ha!

Gyllene pekpinnen
Se efter vilka personer som fått D-Sektionens ärofyllda pris den Gyllene pekpinnen.

Protokoll
Läs om vad som avhandlas och beslutas om under våra möten.

Kursutvärderingar
Här finns gamla kursutvärderingar från innan CEQ infördes.

Länkar

Här kommer några länkar som kan vara värda ett besök.

Veckans rätt

Inom 4 veckor efter att du bestämt dig för att ej fullfölja en kurs ska det anmälas till kursledning

Utskriftsvariant Ändrad 2013-12-21 kl 09.47 ©Datatekniksektionen TLTH dwww[kanelbulle]dsek.se Lägg till i snabblänkar