SnabbsökningX

Avancerad sökning

Funktionärer: Studierådet

David "Ekebrand" Ekblad
David "Ekebrand" Ekblad
Studierådsordförande: David "Ekebrand" Ekblad
Studierådsordförande ansvarar för studierådets verksamhet. Studierådet (SRD) är sektionens organ för utbildningsbevakning. Utbildningsbevakning innebär att vår utbildning håller den höga kvalité som vi förväntar oss samt att vi trivs med utbildningen i allmänhet. Att vara SRD-ordförande innebär mer jobb än man kanske tror från första början, men det är också väldigt givande. Förutom att hålla i SRD-möten varannan vecka träffar man de andra studierådsordförandena på LTH. Studierådsordförande synkroniserar och förankrar åsikter till och från LTHs kansli, utbildningsnämnden, programledningen för D samt C med många fler organ. Studierådsordförande ser till att dina åsikter om utbildningen hörs!


Axel Rosenqvist
Axel Rosenqvist
Vice studierådsordförande: Axel Rosenqvist
Ersätter studierådsordförande när så erfordras och bistår denne i dennes arbete. Vice studierådsordförande agerar projektchef åt studierådets olika projekt och ser till att ordförande sköter sig, då denne måste ha koll på mycket! Vice studierådsordförande agerar i övrigt som en ordinarie funktionär, med ordförandens förtroende och tillit. Som vice ordförande förväntas man vara väldigt aktiv inom SRD:s verksamhet. Flera personer kan vara vice ordförande.Studierådssekreterare:
För protokoll under SRD:s möten, renskriver dem och lägger upp dem på hemsidan. Ansvarar även för att uppdatera SRD:s anslagstavla i iDéet. Sekreteraren jobbar nära med ordföranden och utför många praktiska uppgifter. Att föra protokoll är en konst i sig och sekreteraren bör känna till LaTeX.Kinaansvarig:
Det åligger Kinaansvarig att inneha en av representantposterna i Kinarinriktningens programledning samt att närvara vid dess möten och att informera studierådet samt berörda studenter om det rådande läget vad gäller planering och organisation av inriktningen. Därutöver ska Kinaansvarig säkerställa att de kurser som ges för och av LTH inom ramarna för Kinainriktningen håller hög kvalité och att i övrigt bistå de studenter som studerar i Kina även utanför ramarna för Kinainriktningen så länge detta inte inkräktar på något av ovan nämnda åligganden.Kurskommissarie:
Hanterar SRD:s administration av kursombud och kursutvärderingar. Ansvarar bland annat för censureringen av sagda kursutvärderingar. Kurskommissarien är den mest informerade studenten på hela sektionen eftersom kurskommissarie läser igenom samtliga kommentarer från samtliga utvärderingar (men självklart får denne hjälp med detta av SRD:s ordinarie funktionärer). Kurskommissarien har ett väldigt stort ansvar när det gäller att kontakta kursombud och programledning ifall en kurs får ovanligt mycket kritik. Som kurskommissare samarbetar man mycket med studierådsordförande och kursombud i kampen med att förbättra utbildningen. Har du synpunkter på kurser eller annat skit kontakta denna person för denne fungerar som SRD:s papperskorg. Den sista punkten kan du stryka ur protokollet.Studierådets Webbansvarig:
Studierådets webbansvarig sprider propaganda på nätet! Genom att kontinuerligt uppdatera Studierådets webbprofil med info och nyheter ser webbansvarig till att studierådets internetnärvaro är aktuell och informativ. Som webbansvarig får man ha koll på väldigt många sociala nätverk - bland många andra facebook och twitter. Som webbansvarig ska man i första hand uppdatera och informera, men posten kräver även en viss list inom linguistikens konst! Som webbansvarig får man praktisk erfarenhet av marknadsföring.


Adam Varg "Freespin, Schrödingers N0lla" Barvesten
Adam Varg "Freespin, Schrödingers N0lla" Barvesten
Funktionär inom Studierådet: Adam Varg "Freespin, Schrödingers N0lla" Barvesten
Studierådsfunktionären är SRD:s allt-i-allo. Som ordinarie funktionär agerar man främst som ett alternativt kursombud. Detta innebär att man som funktionär skall kunna ersätta samt komplettera de kursombud som läser samma kurser som funktionären. Ordinarie funktionär närvarar på SRD-mötena och hjälper gärna till med SRD:s små som stora evenemang.Utbytesansvarig:
Utbytesansvarig tar hand om studenter som vill åka på utbyten och sprider information om utbytesstudier. Utbytesansvarig är sektionens kontaktperson om man har frågor kring utbytesstudier. Datateknik har endast två officiella utbytesprogram. Ett med Kina (kinainriktningen) och ett med Kanada. Detta hindrar dig dock inte från att resa på egen hand under din studietid! De flesta väljer att läsa strökurser utomlands efter att de läst grundblocket (t.o.m 3:an). Har du planer eller tankar på att studera utomlands så är det utbytesansvarig man kontaktar i första hand så kan denne erbjuda hjälp och tips. Utbytesansvarig drar även i diverse utbytesmingel där man kan prata med de som redan varit på utbyten och fråga dem om diverse saker.Årskursrepresentant för C1:
Årkursrepressentanten är den som agerar ansikten mellan klassen och läraren och ifall denne inte själv är kursombud har koll på vem som är. ÅKR som det kallas i vardagsspråk (i alla fall i studierådet) går på ceq-mötena och diskuterar kursutveckling med kursansvarig och programledningen och gör kurserna på vårt program bättre. Kontakta din representant om du har åsikter om någon kurs du just nu går t.ex. ifall labbarna har problem, om föreläsningarna går långsamt eller ifall handledaren i projektet är underbar och bör få lite komplimanger.


Katia  Svennarp
Katia Svennarp
Årskursrepresentant för C2: Katia Svennarp
Årkursrepressentanten är den som agerar ansikten mellan klassen och läraren och ifall denne inte själv är kursombud har koll på vem som är. ÅKR som det kallas i vardagsspråk (i alla fall i studierådet) går på ceq-mötena och diskuterar kursutveckling med kursansvarig och programledningen och gör kurserna på vårt program bättre. Kontakta din representant om du har åsikter om någon kurs du just nu går t.ex. ifall labbarna har problem, om föreläsningarna går långsamt eller ifall handledaren i projektet är underbar och bör få lite komplimanger.


Michaela Ljungstrand
Michaela Ljungstrand
Årskursrepresentant för C3: Michaela Ljungstrand
Årkursrepressentanten är den som agerar ansikten mellan klassen och läraren och ifall denne inte själv är kursombud har koll på vem som är. ÅKR som det kallas i vardagsspråk (i alla fall i studierådet) går på ceq-mötena och diskuterar kursutveckling med kursansvarig och programledningen och gör kurserna på vårt program bättre. Kontakta din representant om du har åsikter om någon kurs du just nu går t.ex. ifall labbarna har problem, om föreläsningarna går långsamt eller ifall handledaren i projektet är underbar och bör få lite komplimanger.Årskursrepresentant för D1:
Årkursrepressentanten är den som agerar ansikten mellan klassen och läraren och ifall denne inte själv är kursombud har koll på vem som är. ÅKR som det kallas i vardagsspråk (i alla fall i studierådet) går på ceq-mötena och diskuterar kursutveckling med kursansvarig och programledningen och gör kurserna på vårt program bättre. Kontakta din representant om du har åsikter om någon kurs du just nu går t.ex. ifall labbarna har problem, om föreläsningarna går långsamt eller ifall handledaren i projektet är underbar och bör få lite komplimanger.


Sebastian Malmström
Sebastian Malmström
Årskursrepresentant för D2: Sebastian Malmström
Årkursrepressentanten är den som agerar ansikten mellan klassen och läraren och ifall denne inte själv är kursombud har koll på vem som är. ÅKR som det kallas i vardagsspråk (i alla fall i studierådet) går på ceq-mötena och diskuterar kursutveckling med kursansvarig och programledningen och gör kurserna på vårt program bättre. Kontakta din representant om du har åsikter om någon kurs du just nu går t.ex. ifall labbarna har problem, om föreläsningarna går långsamt eller ifall handledaren i projektet är underbar och bör få lite komplimanger.Årskursrepresentant för D3:
Årkursrepressentanten är den som agerar ansikten mellan klassen och läraren och ifall denne inte själv är kursombud har koll på vem som är. ÅKR som det kallas i vardagsspråk (i alla fall i studierådet) går på ceq-mötena och diskuterar kursutveckling med kursansvarig och programledningen och gör kurserna på vårt program bättre. Kontakta din representant om du har åsikter om någon kurs du just nu går t.ex. ifall labbarna har problem, om föreläsningarna går långsamt eller ifall handledaren i projektet är underbar och bör få lite komplimanger.Matansvarig:
Funktionär i studierådet som ser till att det finns mat till studierådets aktiviteter. Ser framförallt till att fixa maten inför studiekvällarna.


Jakob "Scala Banan" Sinclair
Jakob "Scala Banan" Sinclair
Adina Borg
Adina Borg
David "Ekebrand" Ekblad
David "Ekebrand" Ekblad
Programledningsrepresentant: Jakob "Scala Banan" Sinclair, Adina Borg, David "Ekebrand" Ekblad


Axel Rosenqvist
Axel Rosenqvist
Institutionsledningsrepresentant: Axel RosenqvistMedrepresentant Utbildningsnämnd A:
En extra representant för att sitta med i UN A(Utbildningsnämnd A) utöver den externa representant som sektionen redan har genom Teknologkåren. Ska komma från det program som den externa representanten, oftast Studierådsordförande, inte kommer från för att representera det andra programmets åsikter.Läs mer om Studierådet på Studierådets hemsida.

Andra funktionärer

Alla funktionärer
Trivselrådet
Medaljelelekommittén
Valberedningen
Framtidsutskottet
Styrelsen
Informationsutskottet
Skattmästeriet
Studierådet
Nollningsutskottet
Cafémästeriet
Näringslivsutskottet
Källarmästeriet
Aktivitetsutskottet
Sexmästeriet
Andra förtroendevalda

Utskriftsvariant Ändrad 2015-10-09 kl 19.55 ©Datatekniksektionen TLTH ordforande[kanelbulle]dsek.se Lägg till i snabblänkar