Verksamhetsberättelse 1995

Resumé D-sektionen 1995

Om du funderar på att gå miste om verksamhetsberättelsen för att den är för lång vill jag här kort sammanfatta året: 1995 var året då vår dröm om ett nytt café kom närmare verklighet än någonsin tidigare, då en industrikontaktgrupp blev verklighet, då vi fick tre heltidare på kåren, då våra WWW-sidor blev råsa, då vi åkte till Arne Anka och insöp kultur, då vi fick nya möbler till styrelserummet, då vi kom tvåa i regattan, då vi hade nästan 10% antagna tjejer.

Datatekniksektionen vid LTH 1995

Ordföranden korskombinerar!

Formalia

För att börja med lite formalia så har styrelsen sammanträtt ca. 20 ggr och sektionens högsta organ, sektionsmötet, har samlats till ett vårtenninsmöte och två höstterminsmöten. Som de flesta andra verksamhetsår så påbörjades även detta med skiftesdag och skiftesgasque. Undertecknad kunde tyvärr inte medverka vid den senare, men mer om denna kan ni läsa under Sexmästeriet.

Nya iDét

Under hela året har arbetet med ett nytt större iDét pågått. När jag tillträdde som ordförande hade det just tänts ett hoppets ljus och allt verkade lösa sig. När det bara återstår formalia, blir det ett hastigt halt för projektet! De oss tilldelade lokalerna måste användas under ventilationsombyggnaden i huset och är således inte längre aktuella. Ljuset var nära att slockna, men ganska snart hade vi nya lokaler på gång och nu lyser ljuset som aldrig förr. De nu aktuella lokalerna ligger i nuvarande iDéts förlängning och skulle innebära behövliga ca. 100 m2 ytterligare yta för cafét. Jag vill här passa på att tacka vår eminente vaktmästare PH, som hjälpt till med "vår dröm" under hela året. även Lars Reneby har hjälpt till att dra i trådarna lite.

Industrikontakt

Under hösten har Datatekniksektionen äntligen fått till ett riktigt Industrimästeri, under Mikael Danielssons ledning. Många visioner finis och alla intressenter verkar intresserade av idéerna.

Studiefrågor

SRD, under Mikael Starviks ledning har under året arbetat för och delvis lyckats genomföra bl. a. ett mindre obligatoriskt block. Vidare har SRD under året tryckt på vikten av uppföljning av kursutvärdering, samt varit starka i frågan om egen utbildningsnämnd för D-linjen.

Festligheter

Årets första fest, "Flickor på Telans"-sittningen, anordnades framgångsrikt av sexmästaren Per Junel. Strax därefter följde Skiftesgasquen, men sedan var det lugnt ända fram till Sommarfesten (OS/2). Denna utspelades under ett härligt juniväder och deltagarna verkade lite tagna av vännen, men fick nytt liv då tillställningen inomhus och det bjöds till sittning.

Efter en rekordvarm sommar kom så 90 nya datateknologer till Lund. Dessa togs väl om hand av Martin Nilsson och hans fabulösa stab. Kul var att vi hade nästan 10% tjejer, en fördubbling från föregående år. Nollningen flöt på med sedvanliga aktiviteter och nollan hade en rolig tid med mycket aktiviteter. Som sig bör avslutades nollningen med en traditionell nollegasque, som trots diverse malörer får anses vara mycket väl genomförd.

Kemisektionen firade 30-årsjubileum och Datatekniksektionen uppvaktade jubilaren med en check på 500:- utställd till ett Röda Kors-projekt för tjänligt dricksvatten i Afrika.

Sista festen för året blev Julfesten, som trots knapphändig utannonsering attraherade mycket folk. Julskinkan och resten av julmaten som Rickard och hans gäng fixat var superb och det var inte mycket som saknades.

Utomlunds

Anders Karlsson i programmästeriet såg till att vi fick se lite annat än Lund under året. I mars var det dags för DöMD, dit en buss med 45 resenärer for. Genom en resa till huvudstaden, under hösten såg PM även till att döva vår trängtan efter kultur, genom att där beskåda den tragikomiska dramatiseringen Arne Anka på Stadsteatern.

Avslutningsvis

Mitt år som ordförande avslutades på samma sätt som det inleddes. helt odramatiskt med en nyårsbal på AF. Jag vill till sist passa på att tacka alla funktionärer och övriga personer som hjälpt till att göra D-sektionen till vad den varit under 1995. TACK!

Jonas Martinsson
Ordförande

Propagandamästeriets verksamhet 1995

Propagandamästeriet har 1995 haft Filip Tufvesson, D94, som ordförande och under mästeriet ligger följande:

D'Du

D'Du har under årets lopp utkommit en gång i veckan med varierande storlek beroende på informationsflödet, allt från en A5-sida till två A4. Det är mest information från SVL-D, styrelsen och SRD som har varit med men även info från Kåren, om DIMMA, fester mm. Redaktörer var Johan Näsholm, D93, och Mikael Lindberg, D94.

WD

Utgivningen av WD har haltat lite under året så det fanis inte utrymme för ett fjärde och sista nummer innan året tog slut. Dock har WD som tidigare cirkulerat kring kuligheter och skvaller, precis som det ska vara. Chefredaktör har varit Rene Malmgren, D94, med Mikael Lindberg, D94, som redaktör och layoutansvarig.

DWWW

DWWWs uppgift är att underhålla och utveckla sektionens sidor på nätet", vilket också har skett. Under året skedde ett maktskifte från Peter Kjellerstedt, D92, till Jörgen Persson, D93, som ansvarig. Bland annat skedde i augusti en större förändring av layouten på sidorna, när de plötsligt blev råna, D är bra.

Hugo

Hugo är blinkmojten i iDét som kontinuerligt har uppdaterats med allmännyttig info.

Anslagstafvlan Anslagstafvlan

Denna hänger utanför iDét och innehåller allehanda information som kan vara bra att veta för en D-teknolog.

Filip Tuvfesson
Sekreterare, Ordförande Propagandamästeriet

SRDs verksamhet 1995

Under 1995 har ett arbete med att skapa valfria inriktningar på D pågått och har slutligen resulterat i att kurserna i det valfria blocket nu är grupperade i block som fungerar som valfria inriktningar. Tyvärr så är dessa inriktningar när de körs första året inte schemamässigt tillgodosedda men vi hoppas att det inte blir så mycket problem med det.

Vi har lyckats sänka obligatoriet för D93 med 1 poäng och för D94 och senare med 6 poäng. Tyvärr har vi fortfarande alldeles för mycket obligatoriska poäng men för att få ner det ytterligare så måste vi ställa krav på en viss grad av fördjupning för att få kalla oss civilingenjörer. Jag anser att arbetet med att dra ner obligatoriet rejält och fastställande av regler för fördjupning bör påbörjas genast när vi får en egen utbildningsnämnd.

Under sommaren så lade rektorn (Sven Lindblad) fram ett förslag till ny organisation av LTH som sedan gick ut på remiss. När sedan remisssvaren sammanställdes så vägde studenternas åsikt mycket tungt och vi lyckades genomföra att D skall få en egen utbildningsnämnd från och med 1 juli 1996. Detta gör att vi i framtiden kommer att kunna arbeta på ett helt annat sätt eftersom utbildningsnämnden bara behöver koncentrera sig på D-programmet.

Under 1995 började utbildningsnämnden ta större ansvar för kvalitet i utbildningen genom att lägga en fast punkt kursutvärderingar på varje möte. Detta ser jag som mycket positivt och hoppas att detta kommer att leda till något bra i framtiden. Under året har jag också medverkat som teknologrepresentant i en grupp för datorpolicy och i en grupp för utrustning och inredning av lokaler.

Mikael Starvik
Ordförande SRD HT-95, VT-96

Källarmästeriets verksamhet 1995

På källarnästarfronten har det som vanligt inte hänt så mycket. Det har mest handlat om rutinuppdrag. Exempel på sådana är städning och reparation av inventarier samt inköp av förbrukningsmateriel. Snacket om nytt iDét fortskred under hela året. först var det bombsäkert att vi skulle få Edekvata-2", men sedan blev det ändrat till det förslag som nu ligger nämligen att vi skall bygga ut Idet på andra sidan trappan. Vad jag har förstått så har det nya iDét aldrig varit så nära som det är nu. Några större investeringar i inventarier har inte gjorts, främst av den anledningen att det var nytt café nära förestående. CD-spelaren kollapsade mitt under nollningen och det var en ny på gång, men helt plötsligt ville den gamla CD:n funka igen. Det bästa alternativet hade nog varit om de hade bytt ut den när den gick sönder första gången, dvs ungefär en månad efter den köptes. Källarmästaren har även hand om sektionens nycklar. På den fronten lyckades jag faktiskt driva in en del nycklar som var på drift hos gamla ben.

Kristian Persson
Källarmästare

Programmästeriets verksamhet 1995

Tyvärr började 1995 med ett bakslag för programmästeriet. Ni kanske minns när jag blev vald till C/PM på höstterminsmöte II 1994 att jag på Pierre Palms direkta fråga: "Kommer du att anordna en bussresa till dimma?", svarade ja. Det var dessa bussar som aldrig blev av. Tråkigt tycker kanske vissa, men egentligen finns det ingen anledning att sörja, för denna miss följdes raskt av en succé.

DöMD 1995 30-32 Mars.

45 resenärer följde med på den genialiska turen Lund - Linköping - Lund via Helsingör på vägen upp. Succén var given. även arrangemanget uppe i Linköping var lyckat.

Tandemstafetten

Det trodde ni inte att vi hade ett lag med i. Jodå dock var uppslutningen lite dålig. På grund av för få anmälningar fick vi ställa in vårt deltagande. Det största hindret var antagligen vårtentorna, och skral ekonomi inför sommaren. Tentorna finns det nog inte så mycket att göra åt. däremot kanske vi kan samarbeta med någon annan sektion inför nästa tandemstafett för att stärka arrangemanget.

OS/2 (Sommarfesten)

Med ett underbart väder öppnade synarrangemanget mellan Programmästeriet och Sexmästeriet - OS/2. Antalet anmälda på sommarlekarna var ca. 45 stycken och det var folk från när och fjärran. Tyvärr var vädret lite för bra, så många dukade under av den heta sommarluften. Men jag gissar att Alkisarna från Nämdemansgården" endast var tacksamma för vännen. då de även i år kunde vinna. och det delvis beroende på övriga lags problem med vännen. Andra delen av OS/2 som drevs av Sexmästeriet var också väldigt trevlig.

Nollning

Årets överphös var Martin Nilsson. I stort löpte nollningen på utan några incidenter. Dock drog nollningen kraftigt över budgeten vilket bl. a. berodde på det låga deltagandet i nolleölresan. Men det fanns mycket positivt med, t.ex. kräftskivan, företagsafton(med telia), andra plats i regattan och en billig nollning för just nollan.

Sångarstrid

Årets sångarstridförkvinna var Ulrika Widell. En fartfylld show gav konkurrenterna något att bita i. Tyvärr bet de dock tillbaka, och vinsten uteblev, men nästa år...

Dykning

Efter en omfattande pris undersökning av marknaden i närområdet till Lund lyckades programmästeriet förhandla sig fram till ett bra pris på en grundkurs i dykning. Kursen löper fortfarande.

Arne Anka

Ännu en succé på hösten var Arne Anka. Som enda studentorganisation fick vi tag på 20 biljetter på föreställningen "Arne Anka" på Stockholms stadsteater. En strålande föreställning med många pärlor som inte kan jämföras med TV-versionen. Efter föreställningen fick vi tillgång till övernattningslokaler inklusive bastu som föreningen KRUT vid K-sektionen på KTH hjälpt oss med. För att förgylla tillfället ännu mer lyckades vi pricka in THS motsvarighet till "Sångarstriden" som kördes andra dagen vi var uppe i Stockholm. Ett stort tack till Sofia Enbäck.

Julfesten

Ännu ett synarrangemang med Sexmästeriet där vi hade myspys i iDét och ett härligt julbord efter det.

Idrotten

Årets idrottsförmän var Niklas Gustavsson och Marcus Nilsson, som hjälpte oss att kämpa på i buffelhornet.

Anders Karlsson
C/PM

Sexmästeriets verksamhetsberättelse 1995

Året började den 9:e februari med en mycket lyckat flickor på Teknis sittning. Tack vare Susanna och hennes matglädje lyckades vi med minimal budget få ihop den bästa (har jag hört) sittningen på hela LTH. Bara två dagar senare var det dags för nästa lilla begivenhet, Skiftesgasquen. Denna något blöta tillställning blev kanske lite väl sponsrad. Trots två sjukhusbesök tycker jag att den var rätt lyckad. Det fanns hela tiden folk där och det var hyfsat drag. Sen skulle det dröja ända till början på juni innan nästa fest, Sommarfesten. även här hjälpte Susanna till och ordnade en underbar ... lax, var det visst. Jag passade på att sälja lite utgången öl till underpris, men det var bättre än att slänga den. I övrigt såldes väldigt lite alkoholhaltiga drycker denna kväll. De flesta hade tagit med sig eget till lekarna, och var inte speciellt törstiga under sittningen.

Hösten kom med den största tillställningen inom denna sektions sexmästeri, Nollegasquen. I allt sitt misslyckande blev den ändå hyfsad. 15 minuter innan insläpp rasade en spindel med förrätt i golvet och vips (nåja, det tog en halvtimme) så hade vi en annan förrätt. Sedan kallnade maten snabbare än servitörerna hann hämta den. Schemaändringar i realtid så att våra stackars gäster från V-sektionen inte kunde göra sig hörda. Och strax därefter rusning till baren som snarast skulle kunna liknas vid syndafloden. Analog stämning och chansningen Sven Mirakel och Stjärnorna var i alla fall lyckade. Den sista gästen slängde vi ut vid 10-tiden på förmiddagen då vi var i färd med att städa toaletterna.

På grund av söndagstentor flyttades FETFSSM två veckor framåt i tiden, till förtret för vissa. men till större glädje för oss andra. Den slutade lika abrupt som den började. F-sektionen hade laddat upp med disco dit alla vandrade iväg efter sittningen.

Julfesten blev försiktigt utannonserad, utan en enda affisch (ok, Anders satte upp ett A4-ark utanför iDét), men välbesökt. Maten räckte nästan. De DTX-are som hade varit iväg och gycklat bytte gladeligen ut den ej mer existerande skinkan mot lite vin. Fullt ös långt in på småtimmarna var det i alla fall.

Per Junel
Sexmästare

Skattmästeriets verksamhet 1995

Ekonomin har gått sin egen lilla gång det här året. Cafet som var budgeterat till 25000 kr har istället gått back 10000 kr och nollningen som var budgeterad till minus 5500 kr har gått minus ca. 14500 kr. Totalt sett så hamnade resultatet på minus 10000 kr mycket beroende på att vissa andra poster inte gick fullt så mycket back som väntat. Bland annat utnyttjade vi inte de reserverade medlen på 5000 kr. Vi fick även in två räkningar från 1994 års nollning på totalt 5500 kr.

Inte nog med att ekonomin gick trassligt. Dessutom hade vi en liten datorkrasch efter sommaren och hela bokföringen försvann och då så var det bara att börja om igen. Så mitt under nollningen hade jag inte den bästa kollen på ekonomin.

I övrigt så har sektionens fordringar minskat med drygt 20000 kronor och någon transferering till Idet-fonden på 20000 kr blir det nog inte.

Fredrik Nordström
Skattmästare

Industrimästeriets verksamhet sommaren/hösten 1995

Jag bortser här helt ifrån Farmor/Mormor/Farfär/Morfar-verksamheten då övriga delar av Industrimästeriet tyvärr inte hade någon kontakt med denna verksamhet under hösten. Med nämnd inskränkning bestod mästeriet av industrimästare Mikael Danielsson och web-ansvarig Johan Persson.

Jag tog under sommaren över som industrimästare efter Victor Surpaceanu. Victor, jag och Stefan Lindahl, Victors företrädare, hade dessförinnan haft ett kort möte där vi diskuterade hur Industrimästeriet i fortsättningen skulle se ut. Vi kom fram till att fler personer måste engageras och vi skrev ned ett antal punkter som förslag till målsättning för mästeriet:

Under hösten fortsatte Johan och jag sant sektions ordförande Jonas Martinsson att diskutera struktur och målsättning. Resultatet blev ytterligare ett antal punkter:

Den 20 september genomfördes en företagsafton med Telia Research och Telia Data. Kontakten hade tagits av Martin Nilsson för nollningens räkning men evenemanget övertogs av Industrimästeriet. Vi hade ungefär 40 besökare.

Till största delen bestod dock höstens verksamhet av arbete inom ArmU med TLTH:s arbetsmarknadsdagar den 14-15 november.

Mikael Danielsson
Industrimästare

Cafémästeriets verksamhetsberättelse 1995

Året verkade börja mycket bra och efter vårterminsmötet 1995 (där budgeten höjdes till 25000) så beslutade jag mig för att sänka priserna ganska radikalt. Detta för att "ge något tillbaka" till alla sektionsmedlemmar som uppenbarligen hade handlat mycket i Idet. Jag beslutade mig för att inte ta hem någon glass till Idet då det föregående år blivit mycket över och jag trodde helt enkelt inte att det fanns någon marknad för glass. Jag bytte även kakleveratör ifrån Frasetti till Delicato som är kungliga hovleverantörer, bara det bästa är gott nog åt D-sektionens medlemmar.

Vårtenninen rann på i bra takt och jag höll mig sysselsatt med att sköta Idet, planera nollningen och dessutom ta tillräckligt med poäng för att få tillbaka studiemedlet. Om jag hade ett liv så har jag inte upptäckt det än i alla fall. Under nollningen så höll jag, ärligt talat, ganska dålig koll på Idet, mycket beroende på att det helt enkelt inte fanns någon chans att sköta både nollningen och Idet samtidigt. Nollningen blev i alla fall lyckad... Efter nollningen var jag av förklarliga skäl ganska mätt på det hela och kanske sköttes inte Idet så väl som det borde skötts, dock tycker jag inte att min relativa slapphändhet motiverar resultatet.

Dagen innan andra höstterminsmötet ringde Fredrik Nordström, skattmästare och berättade för mig att Idet inte hade gått alls så bra som vi hade trott utan snarare ganska illa. Detta berodde på ett missförstånd. När jag tog över hade Pierre Palm cafémästare emeritus lämnat ett lager på 10000 och då sade jag till Fredrik att det var bäst att under mitt år sätta lagret till noll eftersom jag då alltid låg bättre till än vad siffrorna visade. Fredrik hade förstått detta som att jag skulle ha kvar ett lager på 10000:-, men inget mer... Nåja. Detta fick mig att vakna upp och jag hade resten av tiden bra koll på Idet (enligt mig själv, naturligtvis...), trots detta skulle det visa sig gå ännu sämre och ännu sämre och ännu sämre...

Förklaringar till resultatet(i 11 enkla punkter)!

 1. Att Cafémästare INTE fortlöpande får någon sorts uppdatering om hur det går för Idet kan lätt leda till att man får en felaktig, mer positiv syn, på hur det går.
 2. Att läskförrådet fakturerar Idet en eller två gånger per termin gör ju naturligtvis att det inte blir någon kontinuitet i siffrorna. Ett resultat på 30kkr ena dagen kan raskt bytas mot 5kkr minus nästa dag.
 3. Varför läsken skall interdebiteras mellan läskförrådet och Idet förstår jag inte och Fredrik har inte lyckats förklara denna finess för mig. Idet säljer i princip all läsk som sektionen köper in och den resterande mängden kan lätt lösas kontant mellan puben och cafét.
 4. Cafémästarens enorma(i förhållande till ALLA andra poster på sektionen) arbetsbörda gör det svårt att orka ett helt år. Detta bör rimligtvis ha förbättrats i och med införandet av vice Cafémästarposten.
 5. Det är viktigt att tänka på att sektionen inte lastar för tunga bördor på ett fätal ambitiösa personer utan hellre sprider ut bördorna på så mångas axlar som möjligt. Det är INTE bra att vara överphös och cafémästare samtidigt.
 6. Svinnet i Idet var under andra halvan av 1995 i princip enormt och detta måste lösas på något sätt, jag trodde inte att det skulle gå att få tillräckligt många att jobba i Idet för att det skulle vara någon mening, kanske hade jag fel.
 7. Pierre Palm och jag fick också höra av en person att han hade sett en annan person som han inte trodde var teknolog ta pengar i Idet.
 8. Det är dumt att sänka priserna mycket om inte Cafét går bra.
 9. Jag är alldeles övertygad om att Cafét sponsrar flippret med en hel del fem- och tiokronor, det är inte särskilt ovanligt att folk tar pengar och spelar flipper för.
 10. En del sektionsaktiva anser sig ha rätt till gratis kaffe och många andra verkar inte tycka att kaffet behövs betalas för. Detta kostar Idet ganska stora summor.
 11. Jag har i princip inte gjort någon bokföring själv under året, kanske skall caférnästare göra det, men det är viktigt att komma överens med skattmästaren vem som skall göra vad.

Må den störste syndaren kasta den första stenen. Lund den 17 mars 1996, vid mina sinnens fulla bruk och på heder och samvete.

Martin J Nilsson
Cafémästare

  [hemsidan] arkivarie@dsek.lth.se